Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego cat.shop.pl 

1. Właścicielem sklepu internetowego cat.shop.pl jest ZKCAT Sp. z o.o. NIP: 6472602809, REGON: 525184769, adres siedziby firmy: ul. LIPOWA 5, 44-280 Rydułtowy, zwany dalej “sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Sklep internetowy cat.shop.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem internetu.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie cat.shop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. W przypadku zakupu produktów ze sklepu cat.shop.pl za granicami Polski ceny podane w sklepie są wyrażone w walucie euro.

Zamówienia 

1. Każde złożone w sklepie zamówienie zostaje potwierdzone w formie elektronicznej. Potwierdzenie takie jest wysyłane na wskazany adres e-mail Klienta bezpośrednio po dokonaniu zakupu. Wiadomość taka zawiera podsumowanie zamówienia.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a Klientem jest zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Metody płatności 

1. Dla kupującego w Polsce dostępne są następujące formy płatności za zamówienie: szybkie i bezpieczne płatności on-line PayU.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.

3. Do płatności online zalicza się szybki przelew internetowy, BLIK oraz opłatę za pomocą karty płatniczej/kredytowej.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie operatora – PayU S.A.

6. W przypadku płatności z użyciem karty płatnicznej czas realizacji następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.

7. Dla kupującego za granicami Polski dostępne są następujące metody płatności: PayPal

8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online dla klientów za granicami Polski jest PayPal Inc. z siedzibą w USA w stanie Kalifornia.

Dokument potwierdzający zakup 

1. Po uzyskaniu wpłaty na konto bankowe, na adres e-mail podany przy zakupie przez kupującego zostanie wysłana faktura VAT .

2. Chęć otrzymania faktury VAT jako dokumentu fizycznego, klient zgłasza e-mailowo na adres cat@cat.shop.pl

Dostawa

1. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego (w przypadku płatności kartą od momentu pozytywnej weryfikacji płatności) – jeżeli dniem następującym po dniu złożenia zamówienia jest dzień roboczy. W przypadku jeżeli dniem następującym po dniu złożenia zamówienia  jest dzień ustawowo wolny od pracy, następuje pierwszego dnia roboczego, chyba że opis produktu stanowi inaczej. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy InPost lub innego doręczyciela lub firmy kurierskiej.

2. Zakupiony towar  jest wysyłany na wskazany w formularzu zamówienia adres Klienta za pośrednictwem firmy dostarczającej przesyłki InPost sp. z o.o. lub innej firmy kurierskie na terenie Polskij. Przesyłki zagraniczne będą realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w niektórych przypadkach przez inną firmę kurierską.

3. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

Austria

Belgia

Chorwacja

Czechy

Dania

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Luxemburg

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rosja

Słowacja

Szwajcaria

Szwecja

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Stany Zjednoczone

Kanada

Australia

RPA

Nowa Zelandia

Japonia

Zwroty i wymiany

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia – przedmiotu umowy.

2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z Formularza Odstąpienia od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Natomiast towar o ile został dostarczony Kupującemu, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i nienaruszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu wyrażenia woli odstąpienia od umowy sprzedaży. Do przesyłki zwrotnej prosimy o dołączenie czytelnie podpisanego i poprawnie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 2. W przypadku, gdy kupujący otrzymał fakturę VAT prosimy o dołączenie jej kopii bądź podanie jej numeru, tak aby mogła zostać skorygowana. Nie ma możliwości anulowania wystawionej faktury VAT, dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału faktury.

Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres: ZKCAT Sp. z o. o., ul. Lipowa 5, 44-280 Rydułtowy.

z dopiskiem “ZWROT SKLEP INTERNETOWY”

3. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem (umową), pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania (wymiany towaru na właściwy), należy przesłać na adres sklepu (cat@cat.shop.pl) w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia – przedmiotu umowy.

4. W przypadku wymiany towaru, gdy Klient otrzymał fakturę VAT, która wymagać będzie korekty ze względu na wymianę, prosimy o dołączenie kopii faktury VAT bądź podanie jej numeru, tak aby mogła zostać skorygowana. Nie ma możliwości anulowania wystawionej faktury VAT, dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału faktury. Klient otrzyma wraz z wymienionym towarem fakturę korygującą.

5. Wszystkie koszty związane z przesyłką towaru w celu jego zwrotu lub wymiany ponosi Klient.

Gwarancja oraz reklamacje

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu przez Klienta oraz przez naturalne zużycie.

2. Wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.

3. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z zamówieniem (umową).

4. Klient ma możliwość skorzystania z pomocy Instytucji Państwowych takich jak Rzecznik Praw Konsumenta oraz Inspekcja Handlowa w procesie dochodzenia praw z tytułu rękojmi i gwarancji.

Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000)

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 1204), z późniejszymi zmianami. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Zuzanna Krzystała (dalej Sprzedający) z siedzibą w Rydułtowach 44-280, ul. Lipowa 5. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług dostępnych w serwisie https://cat.shop.pl . Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówień składanych w sklepie.

Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją poniższej klauzuli:

“Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez CAT Zuzanna Krzystała w celu realizacji zamówień, a także w celu udzielania mi informacji  o akcjach promujących działalność Sprzedającego, jak również informacji handlowej o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, za pośrednictwem udostępnionego przeze mnie identyfikującego mnie adresu elektronicznego oraz innych narzędzi elektronicznych.”

Postanowienia końcowe 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, na przykład celem dostosowania go do obowiązującego obecnie stanu prawnego. O wszelkich zmianach w regulaminie Sprzedający poinformuje Klientów, którzy posiadają aktywne konto w sklepie, drogą mailową, oraz ogłosi fakt zmiany na stronie głównej sklepu, na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. 

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w stopce sklepu. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie procesu sprzedażowego, Klienta obowiązuje wersja Regulaminu obowiązująca w dniu złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedającego